NIKSEN IS THE NEW BLACK. Wait, but… WHY?

ENGLISH TRANSLATION: BELOW

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat ons Nederlandse niksen THE NEW BLACK is. Niet alleen Times berichtte erover, maar ook alle Nederlandse media brachten dit Nederlandse woord opeens als Dé Trend van Nu. Maar het is vooral een teken van deze tijd dat dit woord nu zo opduikt als the next big thing. 

Ik heb me er de afgelopen dagen over verbaasd. Samen met een heleboel andere Nederlanders. We leken ons er niet eens van bewust dat wij De Heilige Graal tegen Alle Stress hadden. Op Twitter werd er dan ook hartelijk om gelachen. Een gewoon Nederlands werkwoord, synoniem aan relaxen, werd opeens exotische

Niksen een Oud-Hollandse traditie? Neuh.

Niksen is nuttig. Zeker. Het is geweldig om op te laden door een beetje uit het raam te staren. Een beetje naar grassprietjes te staren. Om je op te laden. Niksen is, mits het je ding is, een mooie manier om even je hoofd leeg te maken. Als je niet echt aan het nadenken bent, kom je vaak sneller tot oplossingen. Niet voor niks komen de beste ideeën naar verluidt onder de douche tot stand: op de momenten dat je even níet aan het werk bent, of bezig ‘iets te bereiken’. Maar om nou te zeggen dat Niksen een Oud-Hollandse traditie is? Neuh. Niet bepaald. Je zou ons en onze Calvinistische volksaard nou niet direct linken aan een woord als niksen. Dat het naast elkaar kan bestaan, is duidelijk. Dat is de nuance van het ware leven. Maar dat het gebombardeerd wordt als dé oplossing voor Alle Stress In De Wereld, is vooral een teken van deze tijd.

Niksen volgt in de traditie van hygge en lagom

Niksen volgt als woord in een mooie traditie: hygge en lagom gingen ‘niksen’ voor als ‘woord van het jaar’. Die woorden zeggen vooral dat we een groot probleem hebben. We zijn op zoek naar quick fixes. Maar die zijn er niet. We zullen aan de slag moeten met reflectie op onze economische definitie van ‘groei’, met onze relatie tot succes en tot wat ‘van waarde’ is in een leven en andere grote vraagstukken. Wat het wél zegt, is dat er, heel langzaam, een tegenbeweging op gang komt. Een tegenbeweging van mensen die het niet langer trekken. Die aan de rem willen trekken. Die klaar zijn met de maatschappij zoals die nu is. Oké, het is via kleine woordjes, via kortdurende trends, via ‘marketing like solutions to real problems’. Maar het is een begin. Een begin in de bewustwording. Dat we zo niet verder kunnen, zoals ik ook betoog in NIETS. En dat gegeven, mensen, is hoopgevend.

Maaike Helmer is oprichter van multimedia uitgeverij STRESSED OUT en auteur van ‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles’ (o.a. bekend uit Vrouw/Telegraaf, Grazia, Koffietijd en De Volkskrant). Binnenkort volgen e-courses en Masterclasses om zelf meer innerlijke rust in je leven te krijgen. Schrijf je in voor de Minder Stress Mail, dan houden we je op de hoogte.

ENGLISH:

NIKSEN IS THE NEW BLACK. Wait, but… WHY?

It was everywhere: our Dutch verb ‘niksen’ is THE NEW BLACK. Not only Times reported on it, but all Dutch media also suddenly introduced this regular Dutch verb as The Trend of Now. Above anything else, it is a sign of the times that this word is now emerging as the next big thing.

I have been surprised about the whole media storm in recent days regarding ‘niksen’, along with a quite lot of other Dutch people. We weren’t even aware that we had The Holy Grail against All Stress: niksen! There was a lot of laughter about it on Twitter. An ordinary Dutch verb, synonymous with relaxation, suddenly became an exotic and desirable thing.

To say that ‘niksen’ is an Old Dutch tradition? Nah.

‘Niksen’ can be useful. It is great to recharge your batteries; just staring out of the window. Niksen is, if it is your thing, a nice way to clear your head. If you are not really ‘thinking in a cognitive way’, but for example just chilling out while taking a walk, you often come to solutions faster. It has been said that the best ideas allegedly come to you in the shower for a reason: the moments that you are not ‘working’, or on your way to ‘achieving something’. I do hope other people take showers and walks too. But to say that Niksen is an Old Dutch tradition? Nah. Not quite. You would not naturally link us and our Calvinistic national character directly to a word like niksen. It is clear that these words can co-exist. That is the nuance of true life. But that it is being bombarded as the solution for All Stress In The World, is primarily a sign of this time.

Niksen follows in a tradition: right after hygge and lagom

Niksen follows as a word in a tradition: hygge and lagom preceded ‘nothing’ as ‘word of the year’. Those words mainly say that we have a big problem. We are looking for quick fixes. But there are none. We will have start to reflect on our economic definition of ‘growth’, to reflect on our relationship to success and what is of value in life. What the rise of those words tell us that a counter movement is starting. A counter-movement of people who want to stop running, who are tired of a burned out society. People who are done with society as it is. Okay, it’s through small words, through short-term trends, through ‘marketing like solutions to real problems’. But it’s a start. A start in awareness. That we cannot continue like this, just as I wrote in my book NIETS (No/Thing). And that change is coming, is encouraging.

Maaike Helmer (1978) is founder and editor in chief of stressedout.nl. She worked as an international fashion model in New York, Paris and Milan. She then followed a career as a journalist and content specialist. Nowadays she writes and speaks on stress and inner peace. She is the writer of NIETS: No/Thing. ‘NIETS is a touching and very personal novel, containing an old Japanese philosophy on gaining inner peace.’ NIETS hasn’t been translated as of yet.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Wil jij meer innerlijke rust? Het boek 'NIETS' is nu te koop!

Topmodel | Diabetes type 1 | Coma | Journalist | Burn out | Spirituele crisis.
‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles.

'Een mooi en eerlijk boek met een groot inzicht' – Roos Schlikker, schrijver

'Een aanrader voor iedereen die met stress te maken heeft' - Eline van der Boog/elineschrijfthier.nl, HEBBAN-recensent

'Mooi, aangrijpend, kwetsbaar, intiem en moedig' - Saskia Smith, journalist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *